Veřejné zakázky

Výběrové řízení – Rekonstrukce střechy sokolovny

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce střechy sokolovny, zahrnující demontáž stávající sedlové střechy včetně krovů a trámů, ukotvení historicky cenného stropu nad tělocvičnou. Na plochých střechách se zavedou světlíky. Nová střecha bude stejného tvaru (požadavek orgánů Státní památkové péče) a bude splňovat normy, provede se zateplení stropů a vyspravení poškozeného historického stropu. Součástí akce je taky náhrada některých původních dřevěných trámů ocelovými svařenými, profily. Zastřešení bude provedeno střešní krytinou na bázi cementu a křemičitých přísad armované organickými vlákny. Výška hřebene střechy nad terénem je cca 13,60–13,70 m. Rozsah stavebních úprav je vymezen projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou výzvy.

Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, vypracovaná Ing. Petrem Říhou, V Teničkách 640, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, datum vyhotovení 01/2017.

Zadávací dokumentaci naleznete ke stažení zde:T. J. Sokol Uherské Hradiště | www.sokol-uh.cz | 2019 | Přihlášení